GOPS Fundusz Solidarnościowy

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 na terenie Gminy Stryszawa

Z dniem 01 kwietnia 2022 r. Gmina Stryszawa przystąpiła do realizacji Programu: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Program ten finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego a jego planowana, całkowita wartość w roku bieżącym wynosi
97 920,00 zł. Koszt realizacji Programu: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w całości zostanie pokryty ze środków Funduszu Solidarnościowego będącego państwowym funduszem celowym. Założeniem tego Programu jest zapewnienie usługi opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Na terenie Gminy Stryszawa planuje się objęcie pomocą
w formie usługi opieki wytchnieniowej 6 opiekunów niepełnosprawnych dzieci oraz
4 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Realizacja Programu: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 pozwoli opiekunom osób niepełnosprawnych na czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się z koniecznością sprawowania opieki. Dzięki wsparciu w ramach Programu, opiekunowie osób niepełnosprawnych pozyskają czas na odpoczynek, regenerację, a także możliwość skupienia się na własnych, priorytetowych potrzebach. Na terenie Gminy Stryszawa usługa opieki wytchnieniowej realizowana
w ramach Programu: „Opieka wytchnieniowa’ – edycja 2022 jest jedyną formą wsparcia kierowaną do konkretnej grupy beneficjentów, którymi są opiekunowie osób niepełnosprawnych spełniający kryteria uczestnictwa w Programie.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 na terenie Gminy Stryszawa

Z dniem 01 kwietnia 2022 r. Gmina Stryszawa przystąpiła do realizacji Programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Program ten finansowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego będącego państwowym funduszem celowym. Planowany koszt realizacji Programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 wynosi 721 395,00 zł. Celem Programu na terenie Gminy Stryszawa jest zapewnienie
wsparcia na rzecz 6 niepełnosprawnych dzieci oraz 23 dorosłych osób niepełnosprawnych polegającego w szczególności na: poprawie jakości życia i umożliwianiu bardziej samodzielnego życia, podnoszeniu umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, zapewnianiu systematycznej pomocy adekwatnej do potrzeb osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu stygmatyzacji, minimalizowaniu skutków niepełnosprawności, łamaniu barier związanych z niepełnosprawnością oraz dążeniu do włączenia społecznego osób niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem Programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest dążenie do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku domowym. Doświadczenie w realizacji Programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 pokazuje, że pomoc w formie asystencji osobistej ma bardzo wymierne rezultaty wśród osób wymagających szczególnej pomocy, którymi są osoby z różnego rodzaju niepełno sprawnościami.

Data dodania:

2022-04-14

Autor: