Ankieta "Odnawialne źródła energii"

OGŁOSZENIE 
O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ

NA ZMIANĘ SYSTEMU OGRZEWANIA

Wójt Gminy Stryszawa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Regulaminie udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stryszawa 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku”- polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”


1.Zadania na, które może być udzielona dotacja celowa


Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe lub ogrzewanie elektryczne lub ogrzewanie olejowe lub ogrzewanie proekologiczne na paliwo stałe (węgiel, biomasa spełniające wymogi Regulaminu) planowanej do realizacji w budynku mieszkalnym/lokalu mieszkalnym położonym na terenie Gminy Stryszawa.


2. Wnioskodawca


Wnioskodawcą może być osoba fizyczna legitymująca się tytułem prawnym do użytkowanego budynku mieszkalnego (wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego), zlokalizowanego na terenie Gminy Stryszawa, oddanym do użytkowania, oznaczonym numerem porządkowym, w którym funkcjonuje stary, nie ekologiczny kocioł na paliwo stałe.


3.Cele zadania


Celem inwestycji jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stryszawa.


4.Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielnie dotacji


Wniosek o udzielnie dotacji można składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia ogłoszenia naboru (27 czerwca 2017)    do 11 lipca 2017

Wnioski składane są na zasadach opisanych w obowiązującym Regulaminie udzielania dotacji celowych.

Druk wniosku z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stryszawa oraz na stronie internetowej urzędu www.stryszawa.pl w zakładce ,,Aktualności” :  oraz w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 4.


Wraz z wnioskiem każdy Wnioskodawca ma obowiązek złożyć:


 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja(np. odpis z księgi wieczystej; wydruk z systemu teleinformatycznego EKW (Elektroniczne Księgi Wieczyste) udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości , aktualny na dzień składania wniosku, wypis z rejestru gruntów )
 • w przypadku współwłasności pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu ogrzewania wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz Wnioskodawcy. (wzór : załącznik nr 2 do Regulaminu)
 • kosztorys lub inny dokument potwierdzony przez Wykonawcę, zawierający planowany koszt inwestycji z kalkulacją ceny i uwzględnieniem kosztów jednostkowych wraz ze wskazaniem typu Nowego źródła ciepła ze wskazaniem jego parametrów technicznych: moc kotła, sprawność cieplna, zużycie i rodzaj paliwa.
 • dokument potwierdzający moc Starego źródła ciepła (np. dokumentacja fotograficzna tabliczki znamionowej, tabela danych technicznych z dokumentacji technicznej) Starego źródła ciepła, zaświadczenie uprawnionego instalatora).

5.Typ nowych źródeł ciepła


1.Inwestorzy mają do wyboru :

 • kotłownia  węglowa (ekoroszek)
 • kotłownia na biomasę
 • kotłownia olejowa
 • kotłownia gazowa
 • ogrzewanie elektryczne
Wymienione kotły powinny spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywa 2009/125/ EC. Oznacza to, że nie jest wystarczające spełnienie przez kocioł wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, ale konieczne jest potwierdzenie spełnienia wymagań ekoprojektu.


http://powietrze.malopolska.pl/kotly/ – lista niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe


2.Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt/palenisko nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu.

3. Moc Nowego źródła ciepła musi być co najmniej 20 % słabsza od mocy Starego źródła.


6. Planowany harmonogram działań


 • do 11 lipca 2017r. – termin naboru wniosków
 • od 12 lipca do 14 lipca 2017r.-weryfikacja wniosków
 • od 17 lipca do 25 lipca 2017r.-podpisanie umów
 • od 17 lipca do 30 września 2017r.-realizacja inwestycji
 • październik- grudzień 2017r.-rozliczenie dotacji, wypłata dotacji


7. Dodatkowe informacje

Zadanie realizowane jest do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w Budżecie Gminy Stryszawa.

Podstawa określenia kolejności uczestnictwa w Programie jest kolejność złożenia wniosków, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo uczestnictwa w Programie mają Wnioskodawcy, którzy złożyli w terminie Deklaracje.

Nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji w 2017 r., dlatego składając wniosek właściciel budynku musi być gotów i posiadać niezbędne pozwolenia oraz środki finansowe do realizacji inwestycji w bieżącym roku kalendarzowym(do końca września 2017r.)

Załączniki

 
oświadczenie współwłaściela.doc 25.01.2018 | 30.00 KB
Pobierz
 
Regulamin.doc 25.01.2018 | 110.50 KB
Pobierz
 
wniosek.doc 25.01.2018 | 46.00 KB
Pobierz
 
zarządzenie PONE.doc 25.01.2018 | 23.00 KB
Pobierz