zdjęcie bocianów

Środki Unijne na Lata 2014-2020


W zakładce prezentujemy projekty realizowane przez Gminę Stryszawa współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Perspektywa na lata 2014-2020 jest wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie. Dla Gminy Stryszawa jest to Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zarządzany przez Urząd Marszałkowski Województwa małopolskiego.

Programy krajowe: Program Infrastruktura i Środowisko, Program Inteligentny Rozwój, Program Wiedza Edukacja Rozwój,     Program Polska Cyfrowa,  Program Pomoc Techniczna.
Programy krajowe finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Gminy mogą również pozyskiwać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


       PROJEKT „Przebudowa dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza zabytkowego budynku Leśniczówki na cele kulturalne” Projekt współfinansowan...

więcej

„Budowa Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Gminy Stryszawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramac...

więcej

                         

więcej

Małopolskie e-urzędy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, II osi priorytetowej Efektywne&...

więcej

„Remont i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku gospodarczego w miejscowości  Stryszawa” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regi...

więcej

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września  2017 r. uruchamiamy rekrutację Uczestników projektu „Zostań inżynierem – miej pracę”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjn...

więcej

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września  2017 r. uruchamiamy rekrutację Uczestników projektu „Na starcie trudności – na mecie równości”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu...

więcej

„MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II ‘’ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma...

więcej

PROJEKT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe ...

więcej