zdjęcie bocianów

Segregacja odpadów

OGŁOSZENIE


SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY STRYSZAWA

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW  POBIERZ

Urząd

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami na terenie gminy 2019 pobierz


Gminy Stryszawa informuje, że od 01 lipca 2013 roku ulega zmianie dzień odbioru odpadów komunalnych według następującego harmonogramu:
  • sołectwo Targoszów – poniedziałki
  • sołectwo Kuków – wtorki 
  • osiedle Mączne w Lachowicach - wtorki 
  • w pozostałych sołectwach odbiór odpadów komunalnych pozostaje bez zmian

W razie wątpliwości prosimy kontaktować się z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UG Stryszawa: tel. 33 876772633 8767726, e-mail: gk@stryszawa.pl, strona www stryszawa.pl

Urząd Gminy Stryszawa informuje, że od dnia 1 lipca 2013 roku mieszkańcy Gminy Stryszawa mogą oddawać odpady problemowe w punkcie zbiórki, który funkcjonuje w Suchej Beskidzkiej przy Rejonowej Sortowni i Składowisku Odpadów na ul. Wadowickiej 4.
Godziny otwarcia od poniedziałku do wtorku od 9,00 do 13,00, oraz w drugą sobotę miesiąca od godz. 9,00-13,00. Odpady są dostarczane indywidualnie przez mieszkańców do RSiSOK.


Od 18.03.2013 na terenie Gminy Stryszawa obowiązuje bezwzględny nakaz wystawiania śmieci we właściwych workach otrzymanych od UG Stryszawa, z naklejonym kodem kreskowym obok swojej posesji, zgodnie z terminarzem wywozu otrzymanym od Urzędu Gminy.

Odpady nie będą odbierane od posesji w przypadku gdy:
1. Na worku nie będzie naklejonego kodu kreskowego
Każdy wystawiony worek musi mieć naklejony kod kreskowy otrzymany wraz z nowymi workami i informacją o płatności za wywóz odpadów komunalnych.

2. Zawartość worka będzie niezgodna z jego przeznaczeniem
Na każdym worku znajduje się informacja jaki rodzaj odpadów można do niego wrzucić. Istotną rzeczą jest również to, że w tym roku obowiązują nowe wzory i kolory worków, w związku z tym nie można oddawać odpadów w workach z 2012 roku lub starszych.


3. Zawartość worka kolorowego (na odpady wysegregowane) obejmować będzie zmieszane rodzaje odpadów,
Do każdego kolorowego worka (na odpady segregowane) należy wrzucać odpady zgodnie z przeznaczeniem danego worka. Przykładowo w worku zielonym (przeznaczonym na szkło) nie mogą znajdować się elementy plastikowe lub metalowe na przykład nakrętki, które należy wrzucić do innego worka.


4. Worki zostaną wystawione niezgodnie z terminarzem wywozu odpadów,
Nie można wystawiać jednocześnie worków kolorowych (z odpadami wysegregowanymi) i czarnych (z odpadami niewysegregowanymi). Zgodnie z terminarzem wywozu odpadów worki kolorowe wystawiamy w tygodniu zaznaczonym na żółto natomiast worki czarne w tygodniu zaznaczonym na niebiesko.


W przypadku gdy pełny worek będzie zbyt ciężki (np. odpady szklane), istnieje możliwość oddania połowy objętości worka i tak zostanie to mieszkańcowi zaliczone.
Popiół po sezonie grzewczym zgodnie z regulaminem utrzymania czystości w gminie może zostać odebrany od mieszkańców po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tel. 33 876772633 8767726) w terminie wyznaczonym przez Urząd Gminy.
Obecnie analizowana jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zakupu dla mieszkańców pojemników lub stojaków na worki do segregacji odpadów.

Przypominamy, że osoby, które zadeklarowały, że będą segregować odpady muszą spełnić wymóg oddania minimum 60% wysegregowanych odpadów. Oznacza to, że suma objętości wszystkich odpadów, które zostaną oddane w ciągu całego roku przynajmniej w 60% powinna być w odpowiedni sposób wysegregowana. Nie ma wyznaczonego poziomu minimalnej, albo maksymalnej ilości odpadów od mieszkańca, ważne jest zachowanie limitu minimum 60% wysegregowanych odpadów w ich ogólnej ilości.
Koszty związane z usuwaniem odpadów przez Gminę Stryszawę są uzależnione od rodzaju oddawanych śmieci. Im więcej oddamy śmieci wysegregowanych tym niższą stawkę za odbiór odpadów naliczy nam odbiorca odpadów komunalnych, a co za tym idzie koszty dla mieszkańców będą niższe.

Zmiana sposobu odbioru odpadów wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach i wszelkie niedogodności z tym związane wypływają z konieczności dostosowania się przez Gminę do przepisów ustawy.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY - Pobierz
SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok - Pobierz
INFORMACJA O SEGREGACJI ŚMIECI - Pobierz

WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z TERENU GMINY STRYSZAWA  - Pobierz

REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY - Pobierz

WZÓR UPOWAŻNIENIA OSÓB UPRAWNIONYCH  - Pobierz

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI - Pobierz

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI - Pobierz

Osiągnięty poziom segregacji - Pobierz