zdjęcie bocianów

Sesje Rady Gminy

Transmisja sesji onlineStryszawa dnia 21 marca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

zwołuję

IV sesję Rady Gminy Stryszawa VIII kadencji

w dniu 28 marca 2019 roku (tj. czwartek) o godz. 12:00

w sali obrad Urzędu Gminy Stryszawa, pok. Nr 12

z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
 • Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Stryszawa.
 • Wystąpienia mieszkańców Gminy, w tym wystąpienia Radnych Rady Powiatu.
 • Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
 • Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach między sesjami.
 • Informacja o pracach Komisji Rady Gminy Stryszawa.
 • Interpelacje radnych.
 • Sprawozdanie z zakresu realizacji zadań dotyczących wspierania rodziny oraz potrzeby związane z dalszym ich wykonywaniem na terenie Gminy Stryszawa.
 • Raport monitoringowy - końcowy podsumowujący Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stryszawa na lata 2014-2018.
 • Raport Monitoringowy Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stryszawa na lata 2018-2022 za rok 2018.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
  w mieszkaniu chronionym.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stryszawa na lata 2019-2024.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Stryszawa obowiązku świadczenia usług publicznych Gminie Sucha Beskidzka.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych w Gminie Stryszawa w związku z realizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryszawa 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku”.
 • Wolne wnioski i zapytania.
 • Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
 • Zakończenie sesji.

                                                                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

(Krystyna Wajdzik)
Transmisja sesji online