zdjęcie bocianów

Sesje Rady Gminy

Transmisja sesji onlineStryszawa dnia 19 grudnia 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

zwołuję

II sesję Rady Gminy Stryszawa VIII kadencji

w dniu 28 grudnia 2018 roku (tj. piątek) o godz. 9.00 (zmiana z godz. 11:00)

w sali obrad Urzędu Gminy Stryszawa, pok. Nr 12

z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.

2.       Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy Stryszawa.

4.       Wystąpienia mieszkańców Gminy, w tym wystąpienia Radnych Rady Powiatu.

5.       Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.

6.       Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach między sesjami.

7.       Informacja o pracach Komisji Rady Gminy Stryszawa.

8.       Interpelacje radnych.

9.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XXXII/239/17 Rady Gminy Stryszawa z dnia
28 grudnia 2017 r.;

b)       uchwały budżetowej Gminy Stryszawa na rok 2019;

c)       Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryszawa na lata 2019-2030;

d)       udzielenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Stryszawie;

e)       udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej;

f)        zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych-sołtysów;

g)       stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

h)       zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2019 roku;

i)         przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w Gminie Stryszawa w pojemniki służące
do zbierania odpadów komunalnych;

j)        przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w Gminie Stryszawa w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych;

k)       wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 8153, 8222, 8217, położonych
w Stryszawie będących własnością Gminy Stryszawa;

l)         wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 5803 oraz 6017 położonych
w Kukowie, będących własnością Gminy Stryszawa;

m)     ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym również ośrodkach wsparcia przeznaczonych dla osób bezdomnych z terenu Gminy Stryszawa;

n)       określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy;

o)       podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu rządowego: „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023;

p)       ustanowienia Programu Osłonowego Gminy Stryszawa w zakresie dożywiania: „Posiłek w szkole i w domu
na lata 2019-2023”;

q)       zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;

r)        przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stryszawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019;

s)        powołania delegatów do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich;

t)        wyboru delegowanego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy
- Świnna Poręba;

u)       zarządzenia wyborów do organów sołectw w Gminie Stryszawa.

10.Wolne wnioski i zapytania.
11 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
12. Zakończenie sesji.

                                                                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

(Krystyna Wajdzik)
Transmisja sesji online