zdjęcie bocianów

Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Liczy 15 radnych.Działa na sesjach, a także za pośrednictwem Komisji, radnych oraz Wójta wykonującego jej uchwały. Wójt i Komisje Rady działają ...

więcej

Transmisja sesji online Stryszawa dnia 19 grudnia 2018 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. p...

więcej

KOMISJA REWIZYJNA Kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy w zakresie: legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz zgodności dok...

więcej

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY STRYSZAWA:    Krystyna Wajdzik WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY:     Łukasz Nisio Józef Pochopień ...

więcej

BIURO RADY GMINY STRYSZAWA: Obsługuje część organizacyjną i kancelaryjno-techniczną Rady Gminy i jej Komisji stałych. Prowadzi rejestr uchwał, postanowień, wniosków i interpelacji radnych. Prowadzi...

więcej

1 sesja  22.11.2018 pobierz 2 sesja 28.12.2018 pobierz

więcej